Rynek Mocy

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie aktywnie uczestniczy w procesie wdrażania mechanizmu Rynku Mocy w Polsce, reprezentując interesy sektora elektroenergetycznego poprzez aktywny udział w konsultacjach publicznych i seminariach organizowanych przez OSP dotyczących wdrażania Regulaminu Rynku Mocy, a także organizowanie spotkań oraz szkoleń dla Zespołu roboczego TGPE ds. rynku, w skład którego wchodzą przedstawiciele członków TGPE.

Krótka charakterystyka

Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej, które pojawiły się w Polsce w 2015 roku sprawiły, iż wzmogła się dyskusja na temat bezpieczeństwa energetycznego oraz oceny zdolności jednotowarowego rynku energii do zapewnienia odpowiedniego wynagradzania i zachęt ekonomicznych do utrzymania obecnych mocy wytwórczych oraz budowania nowych. Dzięki zapewnionemu obowiązkowi pierwszeństwa zakupu utrzymuje się wzrost udziału energii z OZE w produkcji energii elektrycznej, a także powoduje to zakłócenia w działaniu rynku energii. Jednocześnie  w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju koniecznym jest utrzymywanie rezerwy w jednostkach wytwórczych sterowalnych. Wraz z malejącym udziałem jednostek konwencjonalnych w produkcji energii maleją ich przychody na jednotowarowym rynku energii co sprawia , iż nie są pokrywane koszty utrzymania majątku. Taka sytuacja może w najbliższej przyszłości obniżyć dyspozycyjność urządzeń i zmniejszyć pewność oraz ciągłość dostaw energii do KSE. Aby utrzymać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, postanowiono poza dotychczasowym podstawowym rynkiem energii, wprowadzić Rynek Mocy. Mechanizm ten ma zapewnić niezbędną ilość mocy w KSE poprzez ekonomiczne zachęty do utrzymania jednostek wytwórczych w gotowości do produkcji, a jednostek redukcji mocy do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania. W odróżnieniu od Rynku Energii, oferowaną jednostką na Rynku Mocy jest MW mocy. W wyniku przeprowadzonych aukcji, jednostki spełniające warunki określone w ustawie i aktach wykonawczych, otrzymają płatności za utrzymanie mocy i gotowość do produkcji. Mechanizm taki lub inne płatności za gwarancje dostępności mocy, jak np. rezerwa strategiczna,  stosowane są w wielu krajach świata, gdzie spełniają swoje założenia.