Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie zwane dalej "Towarzystwem" jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Warszawa.

§ 3

Towarzystwo może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych zrzeszeń i organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

Celem Towarzystwa jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania urządzeń wytwarzających energię elektryczną.

 2. Inicjowanie, propagowanie i wykorzystywanie postępu technicznego w przemyśle energetycznym.

 3. Wykonywanie analiz technicznych i ekonomicznych związanych z produkcją energii elektrycznej.

 4. Analizowanie rozwoju przemysłu energetycznego i wskazywanie źródeł jego finansowania.

 5. Prowadzenie działań na rzecz zmniejszania oddziaływania elektrowni na środowisko.

 6. Szkolenie i promocja kadr.

§ 5

Środkami działania są:

 1. Wszelka działalność mającą na celu realizację zadań zawartych w paragrafie poprzedzającym i określoną interesami członków Towarzystwa, a w szczególności:

 2. reprezentowanie interesów członków,

 3. występowanie z inicjatywami do odpowiednich organów państwowych w zakresie stosowania stymulatorów ekonomicznych,

 4. występowanie z wnioskami do podmiotów gospodarczych w zakresie optymalnych warunków korzystania z energii elektrycznej,

 5. zaopatrywanie członków w materiały, analizy i opracowania oraz ich szkolenie.

 

2. W celu zapewnienia uczestnictwa seniorów energetyki członków Towarzystwa w jego działalności Zarząd może powołać Klub Seniora oraz określić jego zakres działania i sposób finansowania.

3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. wykonywania prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie energetyki, automatyki i robotyki, budownictwa, elektroniki, informatyki, górnictwa, inżynierii środowiska (PKD 73.10. G);

 2. wykonywania prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ekonomii, organizacji i zarządzania (PKD 73.20. A);

 3. wykonywania badań i analiz technicznych, w tym pomiarów (PKD 74.30.Z);

 4. badania rynku (PKD 74.13.Z);

 5. działalności wydawniczej, w tym wydawania książek (PKD 22.11.Z) i innych wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z) i nieperiodycznych (PKD 22.33.Z), poligrafii (PKD 22.22.Z) i reprodukcji zapisanych nośników informacji (PKD 22.33.Z);

 6. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania (PKD 74.14.A);

 7. organizacji targów, wystaw, konferencji i kongresów (PKD 74.87.A);

 8. kształcenia i dokształcania specjalistów (PKD 80.42.B);

 9. innej działalności informacyjnej i reklamowej (PKD 91.11.Z)

 10. reprezentowanie interesów swoich członków przed instytucjami i urzędami Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,

 11. prowadzenie „lobbingu” i „ public relation” na rzecz rozwoju polskiej elektroenergetyki wytwórczej.

4. Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

Towarzystwo tworzą członkowie:

 • zwyczajni

 • wspierający

 • honorowi.

§ 7

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze, którego działalność zawodowa ściśle wiąże się z produkcją energii elektrycznej oraz posiadający rekomendację dwóch członków Towarzystwa o stażu, co najmniej 2-letnim lub członków założycieli.

§ 8

 

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,

 2. brać udział w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa,

 3. korzystać ze świadczeń Towarzystwa.

§ 9

Członek zwyczajny jest obowiązany do:

 1. czynnego udziału w działalności Towarzystwa,

 2. stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

 3. regularnego opłacania składek w określonej wysokości.

§ 10

Przyjęcia na członka Towarzystwa dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających i opłaceniu opłaty wpisowej.

§ 11

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. wystąpienia na podstawie pisemnego oświadczenia,

 2. braku czynnego udziału Członka Zwyczajnego w działalności Towarzystwa oraz zalegania z zapłatą składek członkowskich za dwa kolejne lata,

 3. wykluczenia,

 4. śmierci.

2. Ustanie członkostwa z przyczyny wymienionej w ustępie poprzedzającym pkt. 2 stwierdza uchwała zarządu.

Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

3. Ustanie członkostwa na skutek wykluczenia może nastąpić w razie naruszenia Statutu lub Uchwał władz Towarzystwa, w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji energii elektrycznej.

 2. Przyjęcie osoby prawnej na członka wspierającego następuje decyzją Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej chęć wstąpienia oraz poparcie finansowe.

§ 13

 1. Członek wspierający ma prawo korzystać ze świadczeń Towarzystwa w granicach określonych przez jego władze.

§ 14

Członek wspierający działa w Towarzystwie przez swego pisemnie umocowanego przedstawiciela.

§ 15

 1. Członkostwo osoby prawnej - członka wspierającego ustaje na skutek:

  1. wystąpienia z Towarzystwa na podstawie pisemnego oświadczenia,

  2. wykreślenia na podstawie uchwały Zarządu w związku ze zmianą działalności, utraty osobowości prawnej lub zaniechania poparcia finansowego przez okres 1 roku,

  3. wykluczenia.

 2. Od uchwały Zarządu podjętej w przedmiocie określonym w ustępie poprzedzającym pkt. 2 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

 3. Postanowienia §11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 16

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, krajowa lub zagraniczna o szczególnych zasługach na rzecz gospodarki energetycznej w Polsce.

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie uchwałą, co najmniej 2/3 głosów podjętą na wniosek Zarządu.

§ 17

Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego o ile szczególne przepisy nie stanowią inaczej, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

WŁADZE TOWARZYSTWA I ICH KOMPETENCJE

§ 18

 1. Władzami Towarzystwa są:

  1. Walne Zebranie,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Władze Towarzystwa działają na podstawie Statutu i uchwalanych przez siebie regulaminów.
  Regulaminy pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zebranie.

§ 19

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie członków.

§ 20

Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

 1. ocena pracy Zarządu oraz przyjmowanie i akceptacja sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. wybór Prezesa Towarzystwa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 4. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,

 5. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,

 6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych,

 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,

 8. uchylanie uchwał Zarządu,

 9. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,

 10. podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka,

 11. podejmowanie uchwał o granicy zaciągniętych zobowiązań,

 12. podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie majątku Towarzystwa.

§ 21

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym.

 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Towarzystwa zawiadamia swoich członków na co najmniej 2 tygodnie przed datą Zebrania w formie pisemnej, fax-owej lub listem elektronicznym, załączając do zawiadomienia proponowany porządek obrad.

 3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie także w trybie nadzwyczajnym, z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 30% łącznej liczby członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa, ustalając porządek obrad zgodnie z żądaniem wnioskodawców. Porządek obrad może być rozszerzony przez Zarząd o inne sprawy.

 4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie w celu wyboru władz nie później niż w terminie miesiąca przed upływem kadencji.

 5. Jeżeli Walne Zebranie nie może podejmować uchwał ze względu na brak quorum, Walne Zebranie, z tym samym porządkiem obrad, może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia Walnego Zebrania w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu podano możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 22

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków lub dowolnej liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu w przypadku podejmowania uchwał w drugim terminie Walnego Zebrania.

§ 23

Głos decydujący w Walnym Zebraniu mają członkowie zwyczajni i członkowie wspierający. Członkowie honorowi i zaproszeni goście mają głos doradczy.

§ 24

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz członków wybieranych przez Walne Zebranie. W skład Zarządu wchodzi nie więcej niż 6 osób.

 2. Do bieżącego prowadzenia spraw Towarzystwa Zarząd powołuje organ wykonawczy – Biuro Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, którym kieruje Dyrektor Biura.

§ 25

 1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje go na zewnątrz.

 2. Zarząd upoważniony jest do zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa w granicach określonych przez Walne Zebranie.

§ 26

 1. Oświadczenia woli za Towarzystwo składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona.

 2. Zarząd może do oświadczania woli za Towarzystwo w ograniczonym zakresie upoważnić Dyrektora Biura i inne osoby zatrudnione w Biurze Towarzystwa. Upoważnienie powinno być określone na piśmie i podpisane przez Prezesa i członka Zarządu.

 3. Oświadczenia woli w ograniczonym zakresie zgodnie z ust. 2 muszą być składane przez Dyrektora Biura i jedną z upoważnionych osób.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

 1. ustanowienie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

 2. zatrudnianie Dyrektora Biura,

 3. uchwalanie wysokości opłaty wpisowej oraz składek członkowskich,

 4. wykreślanie członków zwyczajnych i wspierających,

 5. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o przyznanie członkostwa honorowego,

 6. powoływanie i likwidowanie jednostek gospodarczych Towarzystwa wraz z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów tych jednostek.

§ 28

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej, niż co 3 miesiące i są zwoływane przez Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

 2. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia kontroli działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa.

 3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności przed Walnym Zebraniem przynajmniej raz w roku po przeprowadzeniu kontroli oraz jest upoważniona do składania wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Rozdział V

WYBÓR WŁADZ

§ 30

 1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.

 2. Wybory do wszystkich władz Towarzystwa są powszechne i bezpośrednie.

 3. Wszyscy członkowie zwyczajni posiadają bierne prawo wyborcze.

 4. Ordynację wyborczą do władz Towarzystwa uchwala Walne Zebranie.

Rozdział VI

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 31

Dla realizacji zadań statutowych Towarzystwo dysponuje majątkiem uzyskiwanym w drodze:

 1. wpisowego i składek członków zwyczajnych oraz wspierających,

 2. darowizn i zapisów,

 3. działalności gospodarczej.

§ 32

 1. Majątkiem Towarzystwa dysponuje Zarząd. Jednakże zbycie majątku wymaga zgody Walnego Zebrania.

 2. Walne Zebranie może upoważnić Zarząd do zbywania określonych składników majątkowych Towarzystwa.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 33

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów.

§ 34

 1. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Towarzystwa określa cel, na który przeznacza się jego majątek.

 2. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym wymaga większości 2/3 głosów.