Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie powstało w 1990 roku jako stowarzyszenie działające w obszarze wytwarzania energii elektrycznej.

Aktualnie Towarzystwo zrzesza:

 • 183 osób o charakterze członków zwyczajnych, mających duży dorobek menedżerski lub zawodowy,
 • 12 spółek wytwórczych o charakterze członków wspierających, o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 25 000 MW.

Głównymi celami Towarzystwa są:

 • zapewnienie racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału wytwórczego elektrowni,
 • współdziałanie z przemysłem energetycznym w celu inicjowania postępu technicznego w elektroenergetyce,
 • wprowadzanie do polityki gospodarczej nowoczesnych zasad analiz ekonomicznych i technicznych, inicjowanie wzorcowych opracowań,
 • prowadzenie analiz w zakresie zmian organizacyjnych oraz rozwoju elektroenergetyki krajowej ze szczególnym uwzględnieniem sektora wytwarzania energii elektrycznej,
 • współudział w tworzeniu przepisów prawnych w dziedzinie elektroenergetyki,
 • prezentowanie stanowiska elektrowni systemowych wobec władz centralnych kraju,
 • szkolenia kadr ekonomicznych i technicznych elektrowni i ich promocja,
 • współdziałanie z elektrowniami, organizacjami gospodarczymi i urzędami centralnymi w dziedzinie ochrony środowiska.

Swoje cele Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie realizuje wykorzystując wiele form działania w tym:

 • organizowanie narad, konferencji i sympozjów umożliwiających wymianę poglądów środowisk kierowniczych i naukowych związanych z wytwarzaniem i gospodarką energią elektryczną,
 • opracowywanie z własnych środków kierunkowych analiz, programów lub przepisów prawnych dotyczących elektroenergetyki, a w szczególności elektrowni,
 • współdziałanie z organizacjami gospodarczymi krajów wolnego rynku oraz firmami produkującymi nowoczesne urządzenia w celu zapoznania się z doświadczeniami oraz uzyskanymi efektami ekonomicznymi i technicznymi. Organizowanie wyjazdów technicznych oraz szkoleń za granicą dla specjalistów z elektrowni,
 • opracowywanie w grupach specjalistów z elektrowni tematów ekonomicznych, prawnych i technicznych oraz zapewnienie udziału tych grup w pracach organów powoływanych przez urzędy centralne lub organizacje gospodarcze,
 • delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do rad nadzorczych, stałych organów opiniodawczych ministerstw, organizacji stowarzyszeniowych, których działalność związana jest z problematyką wytwarzania energii elektrycznej,
 • współpraca przy wdrażaniu nowych dyrektyw Unii Europejskiej.

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie dążąc do jak najpełniejszego zrealizowania swoich zadań statutowych otwarte jest na nowe propozycje i inicjatywy.