1. Ogólne informacje

Niniejszy dokument stanowi Politykę ochrony danych osobowych Stowarzyszenia: Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, piętro 28 i jest skierowana m.in. do wszystkich użytkowników strony internetowej: https://www.tgpe.pl/, partnerów, dostawców, usługodawców i ich osób kontaktowych, członków TGPE, darczyńców, sponsorów, pracowników i współpracowników oraz kandydatów na pracowników i współpracowników.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także „RODO”).

Zapewniamy jednocześnie, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i chronić Państwa prywatność zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

2. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie z siedzibą w Warszawie (00-613), ul. Chałubińskiego 8, piętro 28 (dalej również jako „TGPE”), wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000048819, NIP: 526-000-12-81. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać kierując korespondencję:

 • na adres: Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, ul. Chałubińskiego 8, piętro 28, 00-613 Warszawa lub
 • poprzez kontakt elektroniczny na adres mailowy: biuro@tgpe.pl.

3. Podstawa i Cele przetwarzania danych osobowych.

TGPE przetwarza dane osobowe członków zwyczajnych, honorowych, przedstawicieli członków wspierających w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, miejsca pracy oraz doświadczenia zawodowego. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi członkostwa oraz wykonywania zadań statutowych TGPE związanych z członkostwem.

TGPE przetwarza dane osobowe członków należących do organów TGPE, na które składają się Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, wizerunku, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, miejsca pracy oraz doświadczenia zawodowego. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań statutowych TGPE.

TGPE przetwarza dane osobowe pracowników TGPE w zakresie imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, adresu zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej a także w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

TGPE przetwarza dane osób kontaktujących się w sprawach związanych wykonywaniem przez Towarzystwo zadań statutowych związanych z reprezentacją interesów członków TGPE w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji, miejsca pracy. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań statutowych TGPE.

TGPE przetwarza dane osobowe osób współpracujących na zasadach jednorazowych (m.in. organizacja wydarzeń, zawarcie i wykonanie umów) w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu oraz adresu e-mail, adresu do korespondencji. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania umowy.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych ​(art. 6 ust. 1 lit b RODO), ​w tym zadań statutowych;
 • dla wypełnienia obowiązków prawnych ​(art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym ​(art. 6 ust. 1 lit. e RODO)​,
 • w oparciu o wyraźną zgodę ​(art. 6 ust. 1 lit a RODO), zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TGPE lub stronę trzecią ​(art. 6 ust.1 lit f RODO) związanych z wykonywaniem zadań statutowych TGPE.

4. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania zadań statutowych, w celu wykonania ciążącego na TGPE, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów TGPE lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy TGPE i inni członkowie TGPE, inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez TGPE nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("​państwa trzecie​"). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań statutowych TGPE tj. w celach ​wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TGPE. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

D​ane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z TGPE umowy - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie członkostwa - przez okres trwania członkostwa lub po jego zakończeniu, maksymalnie przez 10 lat od momentu zakończenia członkostwa;
 • w zakresie pełnienia funkcji zarządczej – przez okres jej pełnienia lub po jej zakończeniu, maksymalnie przez 10 lat od momentu zakończenia jej pełnienia;
 • w zakresie danych pracowniczych – przez okres zatrudnienia, a po jego ustaniu maksymalnie 50 lat od momentu zakończenia stosunku pracy, przy czym dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r., dane są przechowywane maksymalnie 10 lat;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na TGPE w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez TGPE;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów TGPE stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

7. Prawa Użytkowników

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych lub do ich usunięcia;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Źródła pozyskiwania danych.

Dane gromadzone przez TGPE pochodzą bezpośrednio od Państwa. TGPE przetwarza również dane osobowe, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa. Do takiej kategorii należą dane osobowe pozyskane m.in. od:

 • osób reprezentujących na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • podmiotów, którym udzielono zgody na ich przekazanie;
 • Państwa pracodawców będących członkami TGPE.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt:

 • na adres: Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie,  ul. Chałubińskiego 8, piętro 28, 00-613 Warszawa lub
 • poprzez kontakt elektroniczny na adres mailowy: biuro@tgpe.pl.