Konkluzje BAT

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie wspierało administrację rządową w trakcie całego procesu rewizji wymagań BAT (2011-2017), przygotowując opracowania, analizy oraz zestawienia danych. Obecnie TGPE zabiega o korzystne sposoby wdrażania nowych wymagań, możliwość wykorzystania dostępnych rozwiązań przejściowych (odstępstw) oraz korzystne interpretacje przepisów, udostępniane przez Ministerstwo Środowiska na stronie http://www.ekoportal.gov.pl/pozwolenia-zintegrowane/wyjasnienia-i-interpretacje/ TGPE rozpoczęło również działania wspierające merytorycznie Ministerstwo Środowiska w sporze z Komisją Europejską w sprawie nieprawidłowości, które w ocenie Polski pojawiły się w trakcie ustalania wymagań.

Krótka charakterystyka

Konkluzje BAT stanowią jeden z rozdziałów tzw. BREF’u (Dokument referencyjny BAT), który zawiera opisy oraz podsumowuje technologie ochrony środowiska. Rozdział ten w przeszłości pełnił funkcję informacyjną, wskazując możliwe do osiągnięcia poziomy emisji dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technik, jednak wraz z wprowadzeniem Dyrektywy IED uzyskał on charakter aktu prawnego. W dniu 17 sierpnia 2017r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca Konkluzje BAT dla LCP. Stanowi ona podstawowy unijny akt prawny z zakresu ochrony środowiska dla energetyki. Dokument ten ustanawia m.in. nowe poziomy wymagań emisyjnych oraz wprowadza nowe standardy emisji zanieczyszczeń dla dużych źródeł spalania (powyżej 50 MWt liczonych na wspólny komin). Wprowadzone zostały również nowe wymogi odnośnie monitorowania emisji. Istniejące instalacje mają czas do 16 sierpnia 2021 r. na dostosowanie się do nowych przepisów i wymagań.