Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie reprezentując interesy swoich członków aktywnie wspiera oraz uczestniczy w procesach mających na celu minimalizację wpływu energetyki na środowisko. Jednym z podstawowych działań Komisji Europejskiej umożliwiających ograniczenie tego zjawiska, jest wdrożenie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Krótka charakterystyka

Celem takiego podejścia jest bardziej zrównoważone zużywanie zasobów naturalnych, dzięki zwiększaniu recyklingu oraz ponownemu używaniu produktów. Pozwoli to zmniejszyć  wpływ na środowisko oraz pozytywnie wpłynie na gospodarkę. Sprowadza się to do wykorzystywania odpadów jako produkty, a w konsekwencji ograniczenia ilości odpadów końcowych do minimum. Problem ten dotyczy również energetyki. Naszym podstawowym nośnikiem energii pierwotnej jest węgiel. Oznacza to, że corocznie powstaje w Polsce ponad 20 milionów ton popiołów lotnych, żużli i gipsu z procesów odsiarczania. Jedynie część tego strumienia UPS jest wykorzystywana gospodarczo. Pozostała ilość trafia na składowiska lub jest zagospodarowywana w inny, mniej efektywny sposób. Odpady te mogą i powinny być wykorzystane w pełni m.in. przez budownictwo lądowe, drogowe oraz wodne. Ponadto uboczne produkty spalania mogą zastąpić naturalne surowce, co skutkuje zmniejszeniem pozyskiwanych ilości oraz redukcją emisji związanych z tym procesem. Wprowadzenie GOZ skutkuje nie tylko ograniczeniem uciążliwości składowisk, ale także brakiem konieczności ponoszenia nakładów na ich budowę i użytkowanie. Odpowiednie zapewnienie wykorzystania surowców wtórnych wiąże się z koniecznością wdrażania w procesach gospodarczych zasady pierwszeństwa dla tych surowców. Pakiet EU GOZ, ograniczający, a docelowo eliminujący co do zasady ich składowanie, jest więc poważnym wyzwaniem dla energetyki i górnictwa. Jest to równocześnie szansa dla branży energetycznej oraz korzyść wynikająca z zachowania zasobów naturalnych dla następnych pokoleń i mniejszego oddziaływania na środowisko.