Zapytanie ofertowe - opracowywanie wniosków, aplikacja i rozliczanie funduszy

Zapytanie ofertowe

Zakres prac: opracowywanie wniosków, aplikacja i rozliczanie funduszy.
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie pod nazwą:
Wybór partnera do opracowania, aplikacji i rozliczeń wniosków na dofinansowanie szkoleń, działań innowacyjnych i badawczych, inwestycji podejmowanych przez TGPE

Charakterystyka przedsięwzięcia:
Kompleksowa współpraca i rozpoznacie potrzeb Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie pod względem pozyskiwania środków (dotacje, pożyczki) Unijnych, Ministerialnych, Regionalnych Programów Operacyjnych, NFOŚiGW, WFOŚiGW, programów trans granicznych, narodowych mechanizmów finansowych, etc. Analiza możliwości pozyskania środków i rekomendacja działań, przygotowanie niezbędnej dokumentacji na poszczególne działania, aplikacja, przejście ocen (formalnej, merytorycznej, strategicznej) oraz rozliczanie projektów, które otrzymają dofinansowanie.

Ocenie podlegać będzie zaproponowany sposób rozliczenia i jego wysokość, terminy płatności, przedstawienie potencjalnych możliwości aplikacji wniosków w roku 2018 oraz doświadczenie oferentów (udokumentowane referencjami).

Osoby do kontaktu:
Waldemar Szulc, tel. 22 621 01 18,  e-mail; waldemar.szulc@tgpe.pl
Halina Bownik-Trymucha, tel. 22 621 01 18, e-mail;  halina.trymucha@tgpe.pl

Sposób dostarczenia ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w Biurze TGPE lub przesłać na adres TGPE Warszawa ul. Krucza 6/14  oznaczone „Partner do opracowywania, aplikacji i rozliczeń wniosków na dofinansowanie. – NIE OTWIERAĆ”. Do ofert należy załączyć opis posiadanego doświadczenia wraz z referencjami.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia  24.09.2018r. do godz. 1200. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Zastrzeżenia:

  1. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub ograniczenie zakresu objętego niniejszym zapytaniem.
  2. Oferty złożone w innym niż wyznaczone wyżej miejsce nie będą rozpatrywane.
  3. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29   stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).