Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie podpisało memorandum o współpracy z VGBE Energy!

2 czerwca br. odbyły się w Warszawie warsztaty zorganizowane przez Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, przy udziale przedstawicieli VGBE Energy E.V. (Oliver Then – Dyrektor Wykonawczy i Thomas Eck – Kierownik ds. technologii) oraz GIG (prof. Stanisław Tokarki oraz dr Aleksandra Koteras). Spotkanie miało na celu pogłębienie współpracy między tymi instytucjami w sektorze energetycznym.

Podczas warsztatów, przedstawiciele TGPE oraz VGBE wymienili się informacjami dotyczącymi bieżącej sytuacji na rynku energii, zapewnieniem wystarczającej sterowalnej mocy wytwórczej w okresie transformacji technologicznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, polityki klimatycznej oraz strategii zrównoważonego rozwoju. Część z omawianych kwestii dotyczyło również tematów związanych z projektem RECPP (Unijnego projektu ponownego przeznaczenia aktywów węglowych), nad którym TGPE i VGBE wspólnie pracowali przez dwa lata. Projekt ten zakończył się w zeszłym roku, a wypracowane rozwiązania mogą stanowić źródło wiedzy dla przyszłych inicjatyw w sektorze energetycznym. Projekt RECPP skupiał się na poszukiwaniu alternatywnych zastosowań dla infrastruktury węglowej, dążąc do redukcji emisji CO2 i transformacji sektora energetycznego.

Na zakończenie warsztatów przedstawiciele TGPE (Dyrektor Waldemar Szulc oraz Zastępca dyrektora ds. ochrony środowiska Michał Jabłoński) oraz VGBE Energy E.V. (Dyrektor Wykonawczy Oliver Then) podpisali porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding). Celem porozumienia jest ustanowienie ram prawnych dla współpracy między organizacjami w zakresie wymiany doświadczeń w sprawach technicznych i technologicznych. 

****************************************************************************************************************************************

On 2 June this year, a workshop was held in Warsaw organised by the Polish Power Plant Association (Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie), with the participation of representatives of VGBE Energy E.V. (Oliver Then - Executive Director and Thomas Eck - Technology Manager) and GIG (Prof. Stanisław Tokarki and Dr Aleksandra Koteras).  The meeting was aimed at deepening cooperation between these institutions in the energy sector.

During the workshop, representatives of TGPE and VGBE exchanged information on the current situation on the energy market, the provision of sufficient disposable generation capacity during the technological transition, the development of renewable energy sources, climate policy and sustainable development strategies. Some of the issues discussed also touched on the RECPP (EU Coal Asset Re-purposing Project), which the TGPE and VGBE have been working on together for two years. This project came to an end last year and the solutions developed can be a learning resource for future initiatives in the energy sector. The RECPP project focused on finding alternative uses for coal infrastructure, aiming to reduce CO2 emissions and transform the energy sector.

At the end of the workshop, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed by representatives of TGPE (Director Waldemar Szulc and Deputy Director of Environmental Affairs Michał Jabłoński) and VGBE Energy (Executive Director Oliver Then). The aim of the Memorandum of Understanding is to establish a framework for cooperation between the organisations in the exchange of experience on technical and technological matters.