Spotaknie Zarządu TGPE z przedstawicielami MKiŚ przy współudziale przedstawicieli URE i PSE

6 maja 2021 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu TGPE z Panem Ministrem Piotrem Dziadzio, podsekretarzem stanu w MKiŚ w sprawie głównych problemów wytwórców wynikających z przesunięcia terminu wdrożenia II etapu reformy rynku bilansującego oraz negatywnych skutków drastycznego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.
W spotkaniu uczestniczyli także Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Pan Rafał Gawin i Wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Pan Tomasz Sikorski. Spotkanie z ramienia TGPE prowadziła Pani Prezes Wioletta Czemiel-Grzybowska.
Uczestnicy spotkania przedyskutowali wpływ aktualnej sytuacji rynkowej na kondycję ekonomiczną i finansową wytwórców konwencjonalnych, możliwości zastosowania doraźnych środków zaradczych i potrzebę przyspieszenia reform rynkowych, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej po 1 lipca 2025 r.
Z uwagi na złożoność aktualnej sytuacji spowodowanej głównie wzrostem cen CO2, konieczne są dalsze prace i poszukiwanie rozwiązań możliwych do wdrożenia na rynku krajowym i europejskim.