Seminarium nt. Programu 200+ w dniach 28-29 marca 2017r. w Warszawie

Rozwój energetyki odnawialnej (OZE) w zdecydowanej części opartej na źródłach niesterowalnych (energetyka wiatrowa, fotowoltaika), w sposób zasadniczy ogranicza czas pracy dotychczas pracujących w podstawie bloków węglowych klasy 200MW i wymusza ich pracę z większą zmiennością obciążenia. Utrzymanie w dalszej eksploatacji dużej części tych bloków jest istotne dla zapewnienia bilansu mocy w systemie. Będą one jednak pracować w ciągu roku krócej, z mniejszym czasem wykorzystania mocy zainstalowanej, z dużą liczbą odstawień i ponownych uruchomień. 

Zgodnie z prognozami Operatora Systemu Przesyłowego konwencjonalne, podkrytyczne bloki węglowe będą wykorzystywane w następujących reżimach pracy;
a)    poniżej1500h/r i z około 50 uruchomieniami rocznie,
b)    1500-4000 h/r przy czym część będzie uruchamiana od 100 do 200 razy rocznie, a niektóre nawet do 300 razy w ciągu roku 
c)    powyżej 4000h/r
Ze względu na konieczność dostosowania bloków klasy 200 MW do nowych reżimów pracy, konieczne będzie przygotowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii umożliwiających spełnienie powyższych warunków.  
Rozważa się utrzymanie części bloków w zimnej rezerwie i ich konserwację na dłuższe okresy.
Praca bloków JWCD w takich reżimach pracy powoduje istotne zwiększenie kosztów wytwarzania energii, na co dodatkowo nakładają się rosnące wymagania ochrony środowiska (Dyrektywa ETS, IED, konkluzje BAT). Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i spełnienia powyższych założeń bloki (JWCD) powinny zostać zmodernizowane, tak aby w okresie ich wydłużonej żywotności (do ok. 2035 r.) zagwarantować ich maksymalną dyspozycyjność i akceptowalną sprawność, przy jak najniższych nakładach.
Dla zrealizowania zadań wynikających ze zmiany charakteru pracy bloków (JWCD), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamierza uruchomić program mający na celu opracowanie i wybór odpowiednich rozwiązań technicznych i formalnych dla modernizacji bloków parowych podkrytycznych, w szczególności bloków klasy 200 MW. 
Wydłużenie pracy bloków 200MW winno zapewnić czas na podjęcie optymalnych dla gospodarki narodowej, decyzji dotyczących inwestycji w nowe źródła wytwórcze, z uwzględnieniem następujących i przewidywanych zmian w dostępności nowych technologii wytwarzania, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej. 
W związku z powyższym TGPE, z udziałem NCBiR, organizuje w dniach 28 – 29 marca br. w Warszawie, Seminarium poświęcone Programowi 200+.Zostaną na nim przedstawione zasady ww. programu dotyczące modernizacji jednostek wytwórczych 200MW, w zależności od charakteru ich pracy systemie KSE. Zakres tych działań połączony z koniecznością spełnienia wymagań BAT wiązać się będzie z istotnymi nakładami, które w ostatecznym rozrachunku trafią do dostawców i wykonawców.

Zapraszamy do uczestnictwa.

DODATKOWE INFORMACJE:
MIEJSCE:
  • Hotel Boss Spółka z o.o.
  • ul. Żwanowiecka 20
  • Warszawa
BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA:
Anna Graff
Telefon: 885 600 007 email: biuro@tgpe.pl

Materiały do pobrania