Seminarium „BHP w Energetyce” dot. projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych w dniach 13-14.11.2018r. w Warszawie

Obecnie trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych. W związku z tym, w uzgodnieniu z Departamentem Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii organizujemy Seminarium „BHP w Energetyce” (program w załączeniu), które odbędzie się w dniach 13-14 listopada br. w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym Hotelu Boss w Warszawie.

W czasie Seminarium przedstawiciele administracji rządowej, instytucji centralnych (UDT, PIP, OSPS BHP), bezpośrednio odpowiedzialne za majątek wytwórczy i bezpieczeństwo w elektrowniach oraz przedstawiciele innych jednostek zajmujących się sprawami BHP w energetyce, zaprezentują swoje stanowiska i opinie w celu wypracowania optymalnych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa.

Organizowane przez nas Seminarium zostało objęte Patronatem Honorowym przez:

Oraz Patronatem Medialnym przez:

Ze względu na dużą ilość uwag, które wpłynęły do projektu rozporządzenia, sympozjum będzie traktowane jako ostateczna konsultacja

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o przesyłanie zgłoszeń (formularz w załączeniu) na adres mailowy Biura TGPE biuro@tgpe.pl do dnia 9.11.br.

Poniżej zamieszczamy krótki opis dot. celów nowego rozporządzenia.

 

Obowiązujące jak i nowe rozporządzenie odnoszą się do wymagań dla wszystkich trzech grup urządzeń energetycznych: cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych. Do głównych celów nowego rozporządzenia należą:

  1. Ujednolicenie definicji pojęć używanych w energetyce zarówno w sferze organizacji prac jak i eksploatacji urządzeń energetycznych,
  2. Określenie czytelnych kryteriów w zakresie tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych,
  3. Opracowanie podstawowych wytycznych w odniesieniu do organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Nowelizacja rozporządzenia jest wynikiem kontroli PIP dotyczących kwalifikacji osób wykonujących prace eksploatacyjne. Nowe przepisy kładą nacisk przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń. Powinno ono określać zagrożenie jakie urządzenie może spowodować dla życia lub zdrowia oraz metody przeciwdziałania mu, w tym zalecane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Rozporządzenie reguluje także procedury zlecania i przygotowywania prac na urządzeniach energetycznych.

DODATKOWE INFORMACJE:
MIEJSCE:
  • Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss
  • ul. Żwanowiecka 20
  • Warszawa
BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA:
Anna Graff
Telefon: 885600007 email: biuro@tgpe.pl

Materiały do pobrania