Publikacja decyzji dotyczącej konkluzji BAT

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (17.8.2017 L212/1) opublikowana została Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2017/1442 ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.

Dokument można pobrać tutaj.

Jest to finalizacja sześcioletnich prac nad nowymi wymaganiami, w które poza przedstawicielami krajów członkowskich były zaangażowani eksperci z organizacji ekologicznych i przemysłu – w tym wskazani przez TGPE.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) oraz przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dniem publikacji rozpoczyna się czteroletni okres na dostosowanie instalacji do nowych wymagań, a organy ochrony środowiska wydające pozwolenia zintegrowane mają pół roku na ich przeanalizowanie, w celu wskazania jakie elementy wymagają korekt.

Najprawdopodobniej w poniedziałek 21 sierpnia na stronach Ministerstwa Środowiska dedykowanych pozwoleniom zintegrowanym (www.ekoportal.gov.pl) zostaną opublikowane pierwsze materiały i wskazówki mające na celu usprawnić proces dostosowania sektora energetycznego do nowych wymagań – poradnik dot. odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych, a w następnej kolejności – wskazówki interpretacyjne.

Jednocześnie TGPE wspólnie z pozostałymi organizacjami planuje organizację serii szkoleń w kilku miejscach kraju, pod patronatem Ministerstwa Środowiska, skierowanych do organów administracji oraz przedstawicieli sektora energetycznego. Najprawdopodobniej pierwsze spotkanie odbędzie się na przełomie września i października na południu Polski (najprawdopodobniej Katowice). Informacje na ten temat w najbliższym czasie będą udostępnione na stronie Towarzystwa.