Ogłoszenie o przetargu - niepewności związane z pomiarem emisji

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie organizuje przetarg ograniczony dotyczący realizacji opracowania p.t.

Uwzględnianie niepewności związanych z pomiarami emisji zorganizowanej do powietrza z instalacji objętych zakresem dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED) oraz kryteria uznawania granicznych wielkości emisji za dotrzymane.

Aby otrzymać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres michal.jablonski@tgpe.pl oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę poniższych kryteriów

1. Posiadanie akredytacji zgodnie z normą PN-EN 14181:2015

2. Udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzania procedury QAL2 i AST przynajmniej na 10 instalacjach w latach 2017-2019 .

3. Posiadanie akredytacji na metodyki referencyjne wykorzystywane w trakcie pomiarów równoległych pyłu, NOx i SO2, CO, HCl, HF i TOC.  

4. Przeprowadzenie oceny funkcjonowania systemu raportowania emisji pyłowo-gazowych (komputer emisyjny) na obiekcie powyżej 300 MWt w latach 2017-2019 pod kątem zgodności z przepisami prawa.
 

Termin składania ofert:

18 sierpień 2020 r. do godz: 12:00