Podsumowanie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie z dn. 15.06.2018r.

W dniu 15 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków. Podczas zebrania przyjęto 9 nowych członków zwyczajnych TGPE. Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe TGPE za rok 2017. Ponadto zaproponowano zmiany w Statucie, które zostały podjęte przez Członków TGPE. Udzielono również absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

Z funkcji członka Zarządu TGPE zrezygnowali Pan Krzysztof Figat i Pan Jerzy Chachuła. W związku z powyższym powołano dwóch nowych członków Zarządu TGPE:

  • Pana Wojciecha Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.
  • Pana Lecha Żaka - Prezesa Zarządu Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Pan Wojciech Dąbrowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji Elektrowni i Elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych oraz w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania - Zarządzanie w Administracji Publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich, pracował w administracji samorządowej, rządowej oraz jako doradca inwestycyjny i prawny. Zajmował się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków z UE. Kierował zespołami ludzkimi przy realizacji wielu projektów inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji liniowych, kubaturowych oraz układów technologicznych w energetyce. Realizował projekty z obszaru M&A a także działania restrukturyzacyjne oraz rozwojowe w przedsiębiorstwach. Pełnił funkcje w radach nadzorczych spółek energetycznych, zbrojeniowych, handlowych oraz innych przedsiębiorstwach przemysłowych. Od stycznia 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o., a od stycznia 2016 r. funkcję prezesa zarządu PGNiG Termika S.A. Od 13 czerwca 2018 prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Pan Lech Adam Żak jest absolwentem kierunku Elektroenergetyka - na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Ekonomicznych Problemów Sektora Elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Podyplomowe Studia na kierunku Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej w Wielkopolskiej Szkole Biznesu oraz szereg kursów z zakresu zarządzania projektami i efektywnego wykorzystania energii. Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w elektroenergetyce. Jest autorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania projektów typu ESCO oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki. Jest związany z branżą energetyczną od ponad 40 lat, przechodząc wszystkie szczeble zawodowego doświadczenia - od zadań inżynierskich po menedżerskie. W pierwszych latach kariery zawodowej kierował pracami związanymi z kierowaniem ruchem i utrzymaniem urządzeń energetycznych, był doradcą zarządu ds. wdrażania nowych technik w elektroenergetyce oraz szeroko pojętej restrukturyzacji. Był współtwórcą powstania w 1997 roku i pierwszym prezesem obecnie największej spółki serwisowej w grupie ENEA. W 2006 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Dystrybucji w Enea SA, a gdy w 2007r. doszło do pionierskiego wydzielenia OSD został pierwszym prezesem zarządu Enea Operator. Posiada duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek prawa handlowego – w latach 2000-2008 pełnił funkcje przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek w sektorze elektroenergetycznym.  Zawodowe umiejętności przekłada także na społeczną pracę w stowarzyszeniach branżowych, m.in. jako Prezes Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Obecny skład Zarządu TGPE:

  • Prezes Zarządu – Jacek Janas,
  • Wiceprezes Zarządu – Sławomir Zawada,
  • Członek Zarządu – Roman Pionkowski,
  • Członek Zarządu - Zygmunt Artwik,
  • Członek Zarządu - Wojciech Dąbrowski,
  • Członek Zarządu - Lech Żak.