Opinia prawna dotycząca Konkluzji BAT

W związku z wyrokiem Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie T‑699/17 dotyczącej wniosku Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U. 2017, L 212, s. 1), który spowodował szereg niepewności prawnych związanych z systemem pozwoleń zintegrowanych i wymagań emisyjnych dla sektora energetycznego Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie zleciło przygotowanie niezależnej ekspertyzy prawnej, której celem była obiektywna ocena konsekwencji przedmiotowego wyroku.

Ekspertyza została przygotowana przez kancelarię CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k. i wskazuje ona m.in, że:

  • Wyrok skutkuje unieważnieniem decyzji – Konkluzji BAT od dnia jej wydania (ex tunc) a utrzymanie jej skutków do czasu przyjęcia nowego aktu ją zastępującego (zgodnie z Wyrokiem) nie może być odroczone w czasie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.
  • Rozstrzygnięcie zawarte w Wyroku nie obejmuje żadnych innych aktów prawnych niż konkluzje BAT, w tym nie obejmuje aktów prawa UE takich jak IED, ani jakichkolwiek polskich aktów prawnych, w tym POŚ.
  • Wyrok nie wpływa w żaden sposób na przepisy IED, w tym art. 21 IED.
  • Po upływie 12 miesięcy od dnia wydania Wyroku oraz wobec braku wejścia w życie nowej decyzji w sprawie konkluzji dotyczących BAT dla LCP nie powinno dochodzić do utrzymania w mocy skutków prawnych publikacji Decyzji KBAT określonych w innych aktach prawnych.
  • Uzasadnienie Wyroku nie odnosi się w żaden merytoryczny sposób do treści przepisów IED i nie powinno mieć praktycznego wpływu na ich interpretację.
  • Z chwilą publikacji nowej decyzji w sprawie konkluzji dotyczących BAT termin czteroletni na dostosowanie, określony w art. 21 ust. 3 IED rozpocznie bieg na nowo.
  • Wejście w życie nowej decyzji w sprawie konkluzji dotyczących BAT dla LCP przed dniem 17 sierpnia 2021 roku będzie prowadzić do zniesienia tego terminu, to jest obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 3 IED. 1.2.6.
  • Z kolei wejście w życie nowej decyzji w sprawie konkluzji dotyczących BAT dla LCP po dacie 17 sierpnia 2021 roku będzie prowadzić do tego, że na wszelkich podmiotach (w tym prowadzących instalacje) będzie ciążyć obowiązek zrealizowania dyspozycji art. 21 ust. 3 IED (i aktów go implementujących) do dnia 17 sierpnia 2021 roku.