Ponowna publikacja konkluzji BAT dla energetyki

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania. (Link do publikacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.469.01.0001.01.POL)

Konkluzje BAT określają wymagania emisyjne dla jednostek wytwórczych o mocy większej niż 50MWt, ustalając dopuszczalne stężenia emitowanych zanieczyszczeń takich jak pył, tlenki azotu i siarki, oraz m.in. rtęć czy chlorowodór.

Publikacja oznacza wykonanie przez Komisję wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie T-699/17. (Link do publikacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017TA0699&from=EN) Sąd, na wniosek Polski stwierdził nieważność poprzedniej decyzji Komisji ustanawiającej w 2017 r. Konkluzje BAT. Jednocześnie utrzymał w mocy skutki (czyli wymagania emisyjne) unieważnionej decyzji do czasu wejścia w życie nowej– czyli do dziś. Opublikowana decyzja zawiera takie same wymagania jak „stare” konkluzje BAT, zatem teoretycznie nic się nie zmienia.

Natomiast istnieje szereg wątpliwości prawnych odnośnie do zastosowania procedur przewidzianych w Dyrektywie o emisjach przemysłowych (IED) oraz przepisach krajowych w zakresie analizy i dostosowania pozwoleń zintegrowanych do świeżo opublikowanej decyzji. Część opinii prawnych jednoznacznie wskazuje, że w niektórych przypadkach możliwe byłoby wykorzystanie czteroletniego okresu na dostosowanie pozwoleń emisyjnych. Nie powinno się bowiem rozciągać skutków wyroku na inne przepisy prawa, w tym regulujące sposób wdrażania samych Konkluzji. Tym niemniej Komisja Europejska zachęca kraje członkowskie do odmiennej interpretacji, wskazując na podniesioną w wyroku konieczność zachowania ciągłości prawnej.